تکنیک جایگزینی

اگر والدین به این نتیجه رسیدند که فرزندشان در حال استفاده نادرست از رسانه است باید وارد عمل شوند و از ادامه اشتباه او جلوگیری کنند. گاهی اوقات والدین مجال استفاده از تکنیک‌هایی نظیر تکنیک جایگزینی و مدیریت زمان را دارند اما گاهی نیز شرایط آنقدر حاد است که باید به سرعت والدین وارد عمل شوند، در این خصوص تشخیص به عهده والدین است. “قسمتی از متن کتاب رسانه یا والدین دیگر”

محدودیت های رسانه ای رهبران تکنولوژی برای فرزندان خود2

آیا افرادی که در شرکت‌های بزرگ فناوری مشغول به فعالیت هستند اجازه در اختیار داشتن برترین فناوری‌های روز را به فرزندشان می‌دهند؟”قسمتی از متن کتاب رسانه یا والدین دیگر”

مکان استفاده از رسانه (1)

هر مکانی جای استفادی از رسانه نیست

کودکان رفتار ما را می بینند

والدین باید بدانند فرزندان تمام رفتارهای آنان را زیر نظر داشته واز آنان تقلید می کنند .آنها بیش از اینکه از گفتار ما بیاموزند در مرحله اول از رفتارهای ما می آموزند .

قوانین فضای مجازی در خارج

متاسفانه در جامعه ما قوانین دقیق وکافی در حوزه استفاده از رسانه ها وضع نگردیده است که این خلع باعث بروز برخی از رخ داده های خانوادگی واجتماعی می گردد .